Kontroll av el-anlegg


På bakgrunn av årlige føringer (rammebrev) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomføres kontrollene. Tilsynsingeniørene gjennomfører årlig kontroller av el-anlegg i boliger og næringsbygg innen ISE Netts forsyningsområde.

Beskrivelse av kontroll av en vanlig bolig, avhenger av alder og standard av det enkelte anlegg. Kontroll av bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem.


Tilsynsingeniørene kontrollerer alt fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr.


Kontroll av inntaksboksen:

 • Riktige sikringer, ev. varmgang

Kontroll av sikringsskapet:

 • Isolasjonsfeil (jordfeil)
 • Korrekt merking og riktige sikringer på kurser
 • Berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man utsettes for fare)
 • Jording (hovedjord og utjevningsforbindelser)
 • Varmgang, eks. brente bunnskruer
 • Løse koblinger

Kontroll av den faste installasjonen:

 • Punkter som det er krav om jording
 • At det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon
 • Kabler og ledninger skal være festet
 • Kabler og utstyr som brytere og stikkontakter ikke er skadet
 • Eventuell varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter etc

Kontroll av tilkoblet utstyr:

 • Varmeovner skal ikke være tildekket
 • Utstyr skal ikke være tilkoblet med skjøteledning
 • Komfyren måles spesielt for ev. isolasjonsfeil og støpsel sjekkes for ev. varmgang

Informasjon under kontrollen:

Kunder bør delta under kontrollen slik at denne informeres om elsikkerhet og spesielle momenter som angår installasjonen. Kunden mottar etter gjennomgangen en sjekkliste og elsikkerhetsbrosjyre.Etter kontrollen:
- Det skrives en rapport som sendes kunden.
- Hvis kontrollen har avdekket feil/mangler vil vi sette en frist for utbedring (forhåndsvarsel).
- Ved ny installasjoner sendes kopi av rapporten til utførende elektroinstallatør.
- Kunden kontakter elektroinstallatør, som bekrefter kundens bestilling på e-post til oss.
- Elektroinstallatør retter påpekte feil/mangler, beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten til oss.
- Rapporten godkjennes etter rettingsarbeidet er vurdert.


Vi sender et pålegg med en ny frist for utbedring dersom kunden ikke bestiller utbedring av rapporten innen fristen.
Vi sender purring dersom pålegget ikke følges opp.
Vi kan stenge anlegget dersom purringen ikke følges opp.


Dokumentasjon:
Samsvarserklæring, sluttkontroll av utført installasjon og beskrivelse av skjult varme, belysning og eventuelt annet utstyr.
Dette er dokumenter som en elektroinstallatør skal utstede til eier av installasjonen som et bevis på at arbeidet er utført etter gjeldene forskrifter og hva som er utført. Disse dokumentene skal følge installasjonen.