Nøytralitet

Som enetilbydere av nettjenester i søndre Sørfold og Fauske Kommuner, er iSalten Nett i en særstilling når det gjelder forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon. For å forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, er vi underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden. I den forbindelse utarbeider vi årlig en rapport som viser hvordan vi overholder kravene til nøytralitet.

For å bidra til at alle nettselskap faktisk opptrer nøytralt, er vi pålagt å ha interne rutiner som beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og ledelsen.
 
Nøytralitetsrapporten skal også beskrive hvordan nøytraliteten kan utfordres i det enkelte selskap samt hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere denne risikoen.