Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)


Alle nettselskaper med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Innenfor lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) føres det tilsyn med elsikkerheten i boliger, virksomheter, skip, flyttbare offshoreinstallasjoner samt elektromedisinsk utstyr i helseinstitusjoner. Det føres i tillegg tilsyn inkludert markedskontroll med produsenter, importører og forhandlere av elektriske produkter. Les mere på www.dsb.no.

Det er med andre ord fastsatt lovpålagte rammer og krav for DLEs tilsynsaktivitet i forhold til forskjellige tilsynsområder. Det lokale eltilsyn ved iSalten Nett AS er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Det Lokale Eltilsyn hos iSalten Nett AS kan kontaktes på e-post.DLE sine oppgaver:

 • Føre tilsyn med at regelverket som er fastsatt i / eller i medhold av tilsynsloven etterleves
 • Være basert på prinsippet om internkontroll
 • Av prinsipiell betydning skal saker av viktighet forelegges for DSB
 • Orientere DSB om el-ulykker
 • Gi pålegg i henhold til forskrifter eller for øvrig delegasjonsvedtak
 • Grovere overtredelser anmeldes til politiet
 • Ved brann og andre ulykker som kan ha elektrisk årsak kan/skal DLE yte bistand til politi og brannvesenet ved etterforskning
 • Samarbeide med og samordne virksomheten i nødvendig grad i forhold til andre tilsynsmyndigheter
 • Informere om elsikkerhetProsedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er som følger:

 • Varsel om kontroll sendes kunden per brev
 • Samtidig med at kontrollen av elanlegget utføres får kunden får informasjon om elsikkerhet
 • Varsel om vedtak. Kunden får rapport på eventuelle feil og mangler med klagefrist 3 uker
 • Generelt gis det en frist på 3 måneder for utbedring av feil. Alvorlige feil får kortere frist eller som må utbedres straks. Ved feil i den elektriske installasjonen må elektroinstallatør kontaktes for utbedring av feil.
 • Installatør gir beskjed til DLE når han har påtatt seg jobben og også når jobben er utført.


Spørsmål angående installasjonskontroll og elsikkerhet kan rettes til iSalten Nett AS telefon 75 60 01 00 eller e-post dle@isnett.no