Forbruksavgift


ISE Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (el-avgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet. Noen næringskategorier har rett på fritak eller redusert sats for forbruksavgift.

 

Reglene for forbruksavgift er i korte trekk:

 • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift.
 • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) betaler redusert avgift. Det er Enhetsregisteret i Brønnøysund som avgjør hvilken næringskode en bedrift skal ha og derved hvilken sats for forbruksavgift som skal betales.
 • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen.
 • Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80% eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.
 • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.
 • Kunden skal bekrefte skriftlig næringshovedområde til netteier med utskrift fra Enhetsregisteret som viser berettiget næringskode. Hvis kunden mener å oppfylle krav for redusert sats på anlegget uten berettiget næringskode i Enhetsregisteret, må han kontakte Enhetsregisteret for omregistrering. Det er datoen for registreringen i Enhetsregisteret som er retningsgivende for tidspunktet for endring av forbruksavgiften.
 • Det er kundens plikt å informere netteier om endringer i næringskode i Enhetsregisteret.
 • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Toll- og avgiftsdirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.
 • Enkelte anlegg får fullt fritak. Disse er:
  • Veksthusnæringen. Bekreftelse fra landbrukskontoret må foreligge før fritak gis.
  • Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, må fremlegge egenerklæring.
  • Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE, må fremlegge bekreftelse fra NVE.

 

Vi anbefaler at bedriftene kontrollerer at de er registrert hos ISE Nett AS med korrekt navn, bedriftsnummer og næringskode. Ved spørsmål om forbruksavgift, vennligst ta kontakt med oss.

 
Skjema for å dokumentere retten til fritak finnes her.
Skjema for å dokumentere retten til redusert sats finnes her.
 

Skriv ut skjemaet og fyll ut iht instruksjonene i skjemaet.

 

Se link til Link til avgifter på elektrisk kraft for mer informasjon: