Elsertifikat


Elsertifikater ble innført i Norge fra 01.01.2012


Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen.

For å sikre økt produksjon av fornybar energi har Norge inngått en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.
Hvor mye koster dette?
Når ordningen innføres er sluttkundenes sertifikatkostnad forventet å bli ca 0,75 øre/kWh inklusiv mva. Dette utgjøre ca 150 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 20 000. Dette forutsatt en elsertifikatpris tilsvarende det vi har sett i Sverige de siste årene.

Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg.


Hvordan forvaltes pengene som forbrukerne betaler?
Pengene går til norske og svenske kraftprodusenter og brukes utelukkende til å finansiere anlegg som øker den fornybare strømproduksjonen. Dette kan være anlegg som benytter f.eks. vann, vind eller bioenergi, men også bølger og tidevann som kilde.

Hvor lenge skal vi betale for elsertifikater?
Sertifikatordningen ble innført 1. januar 2012 og vil vare til 31. desember 2035.

Hvem er ansvarlig for elsertifikatordningen?
Elsertifikatordningen forvaltes av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som igjen er underlagt Olje- og energidepartementet.

Mer informasjon om NVEs rolle og arbeid med elsertifikater finnes på NVEs hjemmesider.