Velkommen til ISalten Nett AS


Sikker strømleveranse er viktig for alle som bor i Fauske og Sørfold kommune. Når du betaler nettleie er du med på å sikre god kvalitet i hele vårt nettområde.


Strøm er en av de den viktigste infrastrukturene i samfunnet. Den er med på sikre at vi har lys og varme i våre boliger og andre bygninger. Videre er den med å bidrar til at helsetjenester fungerer trygt, og at handel og annet næringsliv foregår stabilt og forutsigbart. Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer ISalten Nett mye kapital i fornyelse og videreutvikling av strømnettet, samt til løpende drift, vedlikehold og beredskap.


ISalten Netts oppgave er å bygge, drive, vedlikeholde og fornye strømnettet, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i Fauske og store deler av Sørfold kommune. Området har en samlet befolkning på ca. 12 000 personer og ISalten Nett har ca. 8 000 kunder. Selskapet ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til ISalten Netts nettvirksomhet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, drift og vedlikehold av anlegg.


ISalten Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.


ISalten Nett er 100% eid av Indre Salten Energi AS. Selskapet har 8 ansatte med daglig leder Ole-Morten Hansen.