Stenging


I enkelte situasjoner kan netteieren stenge strømtilførselen. Dette kan f.eks. skje dersom du ikke betaler skyldig nettleie. Ikke ethvert betalingsmislighold innebærer at strømmen kan stenges. Det må foreligge vesentlig betalingsmislighold for at det skal bli aktuelt. Ved stenging har du i forkant krav på å motta skriftlig varsel til din fakturaadresse, samt å bli varslet personlig. Stengingsvarsel kan sendes i samme brev som purring/inkassovarsel, jf inkassolovens § 9. Det skal imidlertid fremkomme tydelig at varselet gjelder stenging.

 

Skriftlig varsel om stenging skal uansett inneholde:

 • informasjon om at stenging kan unngås ved å betale kravet innen 4 uker fra varselets dato
 • oppfordring om å snarlig kontakte selskapet dersom det foreligger fare for liv, helse og betydeling tingskade ved stenging.
 • oppfordring om å snarlig kontakte selskapet dersom du har innsigelser mot grunnlaget for stenging, eller har betalingsproblemer e.l.
 • at du kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader ved stenging og ev. gjenåpning
 • at du kan kontakte sosialtjenesten for å avklare om du har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

 

 

Stenging må midlertidig utsettes dersom det er fare for liv, helse, eller betydelig tingskade ved stenging. Det kan for eksempel være aktuelt ved sterk kulde. Dersom slike hensyn foreligger bør du informere nettselskapet om dette, hvis du har fått varsel om stenging. Du har selv plikt til å dokumentere at slike hensyn foreligger.

 

Stenging må også midlertidig utsettes dersom du har en innsigelse mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløs. Er du uenig i grunnlaget for stengingen, bør du kontaktet selskapet med dette snarest mulig. Stenger nettselskapet strømmen uten å ha fulgt vilkårene og prosedyrene for stenging, kan de ikke kreve kostnadene dekket av deg.

 

Har du varige betalingsproblemer, bør du ta kontakt med sosialkontor og undersøke mulighet for garantiordning/støtte. Dersom sosialtjenesten skriftlig meddeler til nettselskapet at de tar på seg ansvaret for å dekke dine forpliktelser innen 4 uker fra stengingsvarselet er sendt, kan nettselskapet ikke stenge strømmen.

 

Strømtilførselen kan bli koblet ut eller begrenses midlertidig grunnet planlagte arbeider på nettet. I slike tilfeller skal du så langt det er mulig varsles i forkant. Frakobling av andre grunner med og uten krav til varsel, finner du mer info om i standard nettleieavtalen.

 

_________________________________________________________________________________________________

Bestille eller avslutte nettleie/strømavtale

Skal du flytte må du huske å si opp eller bestille nettleie og strømavtale. Ta kontakt med din strømleverandør som ordner dette for deg. Dette gjelder også hvis du skal overføre avtalen til noen andre.

Din strømleverandør ordner alt for deg når du skal flytte eller endre avtalen. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra. 

Du finner oversikt over strømleverandører og avtaler på strompris.no. 

Hvorfor kan ikke iSalten Nett ordne dette for meg? 

I 2019 ble det innført nye regler for bestilling og oppsigelse av strøm/nettleie. Endringene kommer som følge av innføring av Elhub. Det er strømleverandørene som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement, samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser.

Ta kontakt med strømleverandøren din når du: 

 • Skal melde flytting, bestille eller si opp strømabonnement (herunder nettleie). Strømleverandøren registrerer endringene og melder fra til nettselskapet.

 • Ønsker en forklaring på fakturaen din (strøm/nettleie) og informasjon om priser og fakturert forbruk

 • Vil be om betalingsutsettelse

 • Skal melde fra om ny adresse for strømfaktura

Ta kontakt med iSalten Nett når du skal:

 • Melde fra om feil eller farlige forhold i strømnettet

 • Flytte strømledning/inntakskabel eller koble fra strømmen

 • Knytte nybygg til strømnettet

 • Øke kapasiteten på det elektriske anlegget (bytte fra 1-fase til 3-fase)

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Reklamasjoner

Dersom det forekommer avvik i leveringskvaliteten (jf forskrift om dette, samt avtalen), anses det for å være en mangel ved ytelsen. Foreligger det en forsinkelse eller mangel ved ytelsen, som ikke skyldes forhold som du har risikoen for, vil du kunne fremme kjøpsrettslige krav overfor selskapet. Nettselskapet plikter å avhjelpe situasjonen uten kostnad for deg, og innen rimelig tid etter at du har gitt beskjed om forsinkelsen eller mangelen.

 

 Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Privatkunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet. Du trenger altså ikke søke om dette.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt iSalten Nett først fikk melding om avbruddet, eller iSalten Nett visste eller burde ha visst at avbruddet fant sted sted.  Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjon utbetales etter følgende satser gitt av NVE:
Kompensasjon avbrudd over 12 timer Avbrudd 12 timer Per time utover 12 timer
Bolig kr 500 kr 40
Fritidsbolig kr 125 kr 10

Vær oppmerksom på

 • Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet
 • Du trenger ikke lenger søke om kompensasjon
 • Beregnet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie inneværende år.
 • Kompensasjon utbetales per målepunkt
 • Det gis ikke kompensasjon for næringsanlegg, kun anlegg som blir brukt til bolig og fritidsbolig
 • Dersom elektrisk utstyr blir ødelagt på grunn av strømbrudd må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående erstatning.