Stenging


I enkelte situasjoner kan netteieren stenge strømtilførselen. Dette kan f.eks. skje dersom du ikke betaler skyldig nettleie. Ikke ethvert betalingsmislighold innebærer at strømmen kan stenges. Det må foreligge vesentlig betalingsmislighold for at det skal bli aktuelt. Ved stenging har du i forkant krav på å motta skriftlig varsel til din fakturaadresse, samt å bli varslet personlig. Stengingsvarsel kan sendes i samme brev som purring/inkassovarsel, jf inkassolovens § 9. Det skal imidlertid fremkomme tydelig at varselet gjelder stenging.

 

Skriftlig varsel om stenging skal uansett inneholde:

  • informasjon om at stenging kan unngås ved å betale kravet innen 4 uker fra varselets dato
  • oppfordring om å snarlig kontakte selskapet dersom det foreligger fare for liv, helse og betydeling tingskade ved stenging.
  • oppfordring om å snarlig kontakte selskapet dersom du har innsigelser mot grunnlaget for stenging, eller har betalingsproblemer e.l.
  • at du kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader ved stenging og ev. gjenåpning
  • at du kan kontakte sosialtjenesten for å avklare om du har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

 

 

Stenging må midlertidig utsettes dersom det er fare for liv, helse, eller betydelig tingskade ved stenging. Det kan for eksempel være aktuelt ved sterk kulde. Dersom slike hensyn foreligger bør du informere nettselskapet om dette, hvis du har fått varsel om stenging. Du har selv plikt til å dokumentere at slike hensyn foreligger.

 

Stenging må også midlertidig utsettes dersom du har en innsigelse mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløs. Er du uenig i grunnlaget for stengingen, bør du kontaktet selskapet med dette snarest mulig. Stenger nettselskapet strømmen uten å ha fulgt vilkårene og prosedyrene for stenging, kan de ikke kreve kostnadene dekket av deg.

 

Har du varige betalingsproblemer, bør du ta kontakt med sosialkontor og undersøke mulighet for garantiordning/støtte. Dersom sosialtjenesten skriftlig meddeler til nettselskapet at de tar på seg ansvaret for å dekke dine forpliktelser innen 4 uker fra stengingsvarselet er sendt, kan nettselskapet ikke stenge strømmen.

 

Strømtilførselen kan bli koblet ut eller begrenses midlertidig grunnet planlagte arbeider på nettet. I slike tilfeller skal du så langt det er mulig varsles i forkant. Frakobling av andre grunner med og uten krav til varsel, finner du mer info om i standard nettleieavtalen.

 

_________________________________________________________________________________________________

Oppsigelse

Oppsigelse av nettleieavtale kan være aktuelt dersom du skal flytte til en annen bolig. Oppsigelse kan skje med 14 dagers varsel. Du er ansvarlig for nettleie til utløpet av oppsigelsesperioden eller til måleravlesning skjer.

 

Dersom du glemmer å si opp avtalen din med nettselskapet, kan du holdes ansvarlig inntil nettleieavtale med ny eier foreligger, eller inntil nettselskapet får lest av måleren.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Reklamasjoner

Dersom det forekommer avvik i leveringskvaliteten (jf forskrift om dette, samt avtalen), anses det for å være en mangel ved ytelsen. Foreligger det en forsinkelse eller mangel ved ytelsen, som ikke skyldes forhold som du har risikoen for, vil du kunne fremme kjøpsrettslige krav overfor selskapet. Nettselskapet plikter å avhjelpe situasjonen uten kostnad for deg, og innen rimelig tid etter at du har gitt beskjed om forsinkelsen eller mangelen.

 

 Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Varer et avbrudd over 12 timer, kan du for øvrig kreve direkte utbetaling fra nettselskapet i henhold til standardiserte satser som er fastsatt i forskrift. Slikt krav må fremmes innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. Satsene er:

  •   kr 600    for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  •   kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  •   kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  •   kr 1.300 for avbrudd over 72 timer for hver nye påbegynte 24-timers periode

Søknadsskjema for kompensasjon

Mangelskrav må fremmes senest innen 2 år etter at mangelen inntrådte. I tillegg må kravet fremmes innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Innen rimelig tid er aldri kortere enn 2 måneder, men kan være lengre. Nærmere redegjørelse for nettselskapenes erstatningskrav, finner du i standard nettleieavtalen.

Kompensasjonsordningen er ikke en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.